Tudi v letu 2024 nekateri kraji nadaljujejo s cenejšimi posegi sterilizacij in kastracij. Sproti bomo dopolnjevali seznam krajev, ki ponujajo ugodnejše posege. Če vašega kraja ni na seznamu, kontaktirajte najbližjo veterinarsko ambulanto, ker imajo pogosto tudi sami cenejše posege, brez subvencij od občine.

TRBOVLJE

Na javnem razpisu lahko kot vlagatelj kandidirajo lastniki mačk, ki imajo stalno prebivališče v Občini Trbovlje, v lasti do 3  mačke na stanovanje oziroma hišno številko in, ki podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške mačke in sicer za storitev, ki je bila opravljena v obdobju od objave razpisa na spletni strani Občine Trbovlje do porabe proračunskih sredstev.

K vlogi za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk morajo prosilci priložiti račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku mačke. Višina nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje znaša za kastracijo lastniškega mačka 35 EUR, za sterilizacijo lastniške mačke pa 50 EUR.

Razpisna dokumentacija in vloga sta na voljo TUKAJ (klik).

HORJUL

POGOJI ZA SODELOVANJE

Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki mačk, ki imajo stalno bivališče v Občni Horjul in tudi dejansko živijo na območju Občine Horjul.

Posameznemu lastniku (pri čemer se šteje lastništvo na gospodinjstvo) občina sofinancira storitev za največ tri (3) živali.

Izbrani izvajalec veterinarske storitve, ki je predmet tega poziva je: Veterinarska postaja Vrhnika d.o.o., Pot v Močilnik 17, 1360 Vrhnika.

NAČIN PRIJAVE IN SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU

Lastniki živali, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na tem javnem pozivu, izpolnijo prijavni obrazec in ga predajo izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev. Prijavni obrazec je na voljo v ambulanti na naslovu Veterinarska postaja Vrhnika d.o.o.., Pot v Močilnik 17, 1360 Vrhnika, na spletni strani Občine Horjul, www.horjul.si, in v glavni pisarni Občine Horjul v času uradnih ur. Občani morajo s seboj v ambulanto prinesti osebni dokument, s čimer izkazujejo upravičenost do sofinanciranja.

Na podlagi izpolnjenega prijavnega obrazca je poseg sterilizacije ali kastracije mačk po tem pozivu iz strani Občine Horjul sofinanciran za kastracijo v višini 30 € po živali in za sterilizacijo v višini 35 € po živali.

Lastnik živali bo tako plačal le:

–          30 € za kastracijo mačka in

–          35 € za sterilizacijo mačke.

V ceno je vključeno tudi čipiranje mačk, vpis v register in izdaja potnega lista ter DDV.

DOBROVNIK

Od 1. januarja do 29. februarja 2024 bo potekala akcija sterilizacija in kastracija psov in mačk Društva za zaščito živali Pomurja z 20% popustom pri ceni storitve NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH v POMURJU, MOŠKANJCIH in ORMOŽU.

Na sedežu občinske uprave Občine Dobrovnik lahko dobite kupon za sterilizacijo oziroma kastracijo vašega psa ali mačke.

Priložen kupon odrežite, izpolnite in unovčite na veterinarski postaji.

/

 2024. január 1-je és február  29-e között zajlik a kutyák és macskák ivartalanítási akciója.

20%-os kedvezmény a szolgáltatás árából MINDEN állatorvosi klinikán Muravidék területén, MOŠKANJCI-ban és ORMOŽ-ban 

Dobronak Község Községi Igazgatóságán kapható kupon kutyája, illetve macskája ivartalanítására.         

Vágja és töltse ki a mellékelt kupont, valamint váltsa be az állatorvosi rendelőben.

NOVA GORICA

Novogoriška mestna občina bo v letos začela s sofinanciranjem stroškov sterilizacij in kastracij hišnih živali. Lastniki živali s stalnim bivališčem v občini se bodo na javni razpis lahko prijavili enkrat letno, za največ dve živali na gospodinjstvo.

CERKNICA

Pogoji za sodelovanje:

Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki mačk in psov, ki imajo stalno bivališče in dejansko živijo v občini Cerknica. 

Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev za največ dve (2) živali. 

Storitev izvaja Veterinarska postaja Cerknica, Gerbičeva 39, 1380 Cerknica, tel. št.: 041 621 258.

Pred posegom se je v ambulanti treba naročiti, ob obisku ambulante pa predložiti osebni dokument. 

Način prijave oziroma sodelovanja na javnem pozivu:

Lastniki živali, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na tem javnem pozivu, izpolnijo prijavni obrazec in potrjenega s strani Občine Cerknica predajo izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev. Prijavni obrazec je na voljo na spletni strani Občine Cerknica oziroma v sprejemni pisarni Občine Cerknica. 

Na podlagi izpolnjenega oziroma potrjenega obrazca se storitev sterilizacije oziroma kastracije po tem pozivu s strani Občine Cerknica sofinancira v višini:

  • 30 EUR bruto cene storitve za posamezno mačko in
  • 50 EUR bruto cene za posameznega psa.

Rok za prijavo:

Akcija sofinanciranja storitev, ki so predmet tega poziva, traja od dneva objave javnega poziva do vključno 30. 10. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije:

Jasna Zalar (01 709 06 34); e-pošta: jasna.zalar@cerknica.si)

SEMIČ

Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov koristijo od 15. januarja 2024 do 29. novembra 2024 oziroma do porabe sredstev pri izbranima izvajalcema veterinarskih storitev v Beli krajini 

Belokranjska veterinarska služba d.o.o. Črnomelj, Ločka cesta 14a, 8340 Črnomelj    ter

Veterinarska ambulanta Črnomelj d.o.o., Zadružna cesta 14, 8340 Črnomelj.

Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev za največ dve (2) živali. Za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk in psov morajo lastniki izpolnjevati pogoj stalnega in tudi dejanskega prebivališča v občini Semič.

Poseg sterilizacije ali kastracije živali po tem pozivu je sofinanciran v višini 30,00 € za mačke oziroma 50,00 € za pse.Termin za izvedbo storitev pri izbranima izvajalcema je potrebno pred posegom naročiti , in sicer:
Belokranjska veterinarska služba na telefonsko številko: 07/305 11 84   in   041/638 104,
Veterinarska ambulanta Črnomelj na telefonsko številko: 08/20 59 522  in  040 /269 779.

TRŽIČ

Za sofinanciranje lahko zaprosijo fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče na območju Občine Tržič,
– so lastniki živali (mačka, mačke ali več njih), za katero uveljavljajo sofinanciranje in je bila
pri tej živali opravljena sterilizacija oziroma kastracija,
– da je bila storitev opravljena od 1. 11. 2023 do porabe sredstev oziroma najdlje do 31.
10. 2024,
– da jim v koledarskem letu razpisa še ni bila sofinancirana storitev, ki je predmet razpisa,
za posamezno gospodinjstvo, v katerem upravičenec prebiva, za dve živali.
Pisni vlogi na obrazcu, ki je priloga javnega razpisa, morata biti priloženi naslednji obvezni prilogi:
– fotokopija računa o opravljeni storitvi pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev s
podatki o lastniku živali, ki mora biti opravljena v časovnem obdobju, določenem v javnem
razpisu,
– potrdilo o plačilu računa,
– dokazilo o stalnem prebivališču lastnika živali.

V. Višina sofinanciranja
Upravičencem se prizna sofinanciranje stroškov sterilizacije v znesku 33,90 EUR na lastniško
mačko in kastracije v znesku 23,40 EUR na lastniškega mačka.

MURSKA SOBOTA

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ (20 % popust na ceno storitve) BO POTEKALA NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH

V POMURJU, MOŠKANJCIH in ORMOŽU

od 1. 1. do 29. 2.2024

ROGAŠOVCI

Na pobudo nekaterih veterinarjev bo spomladanska akcija tokrat prej in sicer bo trajala od 1.1. do 29.2.2024. Razlog, da se bo začela prej je zato, ker so v marcu mačke že fejst breje, večinoma tik pred kotitvijo. 

Vsi (verjetno tudi vi) pa se zavedamo, da je akcija nujna, saj je to leto bilo spet nenormalno veliko število zavrženih / najdenih mačjih mladičev in tudi odraslih mačk. 

PIVKA

  1. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • Imajo stalno prebivališče na območju občine Pivka
  • Sterilizacija ali kastracija je bila opravljena v obdobju od 1.12.2023 do vključno 29.11.2024.
  1. Vloge za prijavo na razpis so na voljo v sprejemni pisarni Občine Pivka ali na spletni strani občine http: www.pivka.si.  K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali.
  1. Vloge za dodelitev sredstev morajo prispeti na sedež občine Pivka najkasneje do 29.11.2024 do 12:00 ure. Prosilci vložijo prošnje za dodelitev sredstev na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka.
Oznake:
0 število delitev
Previous Post

KLONIRANJE PSOV: BI KLONIRALI SVOJEGA PSA?

Next Post

DEČEK SE JE USTAVIL IN OBJEL BREZDOMNE PSE

Dodaj odgovor