Trenutno se na seznamu nahajajo: Pomurje in Moškanjci, Cerknica, Mirna, Žužemberk, Rogaška Slatina, Kostanjevica na Krki, Šmarje pri Jelšah, Polzela, Ajdovščina, Radeče, Medvode, Semič, Bohinj, Murska Sobota, Brežice, Mokronog, Laško, Sevnica, Straža, Loška dolina, Črnomelj, Krško

POMURJE IN MOŠKANJCI

CERKNICA

Subvencionirano s strani Občine Cerknica in Loška dolina

Za občane Občine Cerknica bo potekalo subvencioniranje operativnih posegov sterilizacij in kastracij psov🐕 in mačk🐈.

👉Občani bodo lahko ugodnost koristili od 1.2.2021 do porabe sredstev na naši Veterniraski postaji Cerknica, Gerbičeva 39, 1380 Cerknica. 👇

☎Za več informacij lahko pokličete na telefonski številki
01 709-69-80 med 7:00 in 11:00 uro dopoldan in 15:00 in 19:00 uro popoldan ali 041-621-258

MIRNA

ŽUŽEMBERK

ROGAŠKA SLATINA

Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije živali največ do višine  50 % cene storitve vključno z DDV, vendar ne več kot 20 EUR za kastracijo mačka in 35 EUR za sterilizacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh lastniških živalih na gospodinjstvo. 

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo stalno prebivališče na območju občine Rogaška Slatina,
  • sterilizacija ali kastracija je bila opravljena v obdobju od vključno 1. 1. 2021 do vključno 30. 10. 2021 oz. do porabe sredstev.

Vloge za prijavo na razpis so na voljo na spletni strani Občine Rogaška Slatina http://www.rogaska-slatina.si in na vložišču Občine Rogaška Slatina. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti račun za opravljeno storitev, fotokopijo bančne kartice in parafiran vzorec pogodbe (priloga2).

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 29. 10. 2021.

KOSTANJEVICA NA KRKI

V Kostanjevici na Krki so v letošnjem letu za sofinanciranje sterilizacije mačk in kastracije mačkov predvideli 1.500 evrov, storitve bodo sofinancirali do porabe sredstev. Za sofinanciranje storitev se morajo lastniki pri Veterinarski bolnici Brežice, kjer bodo v letu 2021 izvedli omenjene storitve, izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, s katerim bodo dokazali stalno prebivališče v občini Kostanjevica na Krki.

ŠMARJE PRI JELŠAH

Vloge za dodelitev sredstev morajo prispeti na sedež občine Šmarje pri Jelšah ne glede na vrsto dostave najkasneje do petka, 29. 10. 2021 do 13.00 ure. Prosilci vložijo prošnje za dodelitev sredstev na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah, oddelek za gospodarstvo ali osebno na vložišču občine. 

https://www.smarje.si/razpis/352715

POLZELA

Na podlagi izpolnjenega prijavnega obrazca je poseg sterilizacije ali kastracije mačk po tem pozivu sofinanciran v višini 50 % za žival. Dodatno pa je redne cene znižal tudi izvajalec. Lastnik živali bo tako plačal za sterilizacijo mačke 29,28 evra, za kastracijo mačka pa 18,91 evra.

Vlogo natisnite in izpolnite, pokličite na veterino (številka na vlogi) ter se dogovorite za termin.


Kontakt:
Jasna Gregorc
Sodelavec v glavni pisarni
Tel: +386 3 703 32 07
E-mail: jasna.gregorc@polzela.si

AJDOVŠČINA

Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije živali največ do višine 50 % cene storitve vključno z DDV, vendar ne več kot 17,50 EUR za kastracijo mačka in 26,18 EUR za sterilizacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh živalih.

 Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

–          imajo stalno prebivališče na območju občine Ajdovščina,

–          sterilizacija ali kastracija je bila opravljena v obdobju od vključno 15. 11. 2020 do vključno 15. 11. 2021.

RADEČE

Subvencija je namenjena občanom Občine Radeče. Tisti, ki se odločijo za sterilizacijo mačke ali kastracijo mačka po subvencionirani ceni, se za poseg lahko naročijo na:

  • Veterinarski postaji Laško, PE Radeče (tel. št. 03/734-16-16 ali 03/734-16-18)
  • Veterinarski postaji Sevnica, PE Radeče (tel. št. 041/644-782)

Več o posegu sterilizacije mačk si lahko preberete na naslednjih povezavah: http://www.veterina-lasko.com ali http://www.veterina-sevnica.si

MEDVODE

SEMIČ

Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo od 15. februarja 2021 do 15. novembra 2021 oziroma do porabe sredstev pri izbranima izvajalcema veterinarskih storitev v Beli krajini

BOHINJ

astnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije mačke največ do višine 40 % cene storitve vključno z DDV, vendar ne več kot 20,00 EUR za kastracijo mačka in 30,00 EUR za sterilizacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh živalih.
Ostali stroški, ki morebiti nastanejo in so nujno potrebni za oskrbo živali, niso upravičen strošek subvencije.

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju občine Bohinj,
  • podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške živali in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 10. 2021 oziroma do porabe sredstev.

MURSKA SOBOTA

Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da bo od 1. februarja 2021 naprej potekala Akcija sterilizacij/ kastracij psov in mačk in bo trajala dva meseca. 

BREŽICE

Občina Brežice nadaljuje z izvajanjem preventivnega ukrepa za zmanjšanje števila zapuščenih živali. Do porabe sredstev (5.000 EUR) bo občina sofinancirala ceno sterilizacije lastniških mačk in sicer v obeh veterinarskih ambulantah: Vet BM v mestnem jedru in Veterinarski bolnici Brežice d.o.o.. Lastnikom bo v tem obdobju na voljo storitev sterilizacija mačke po enotni, sofinancirani ceni 38 evrov (polna cena sterilizacije znaša 63 evrov, Občina Brežice sofinancira poseg v vrednosti 25 evrov).

Oba izvajalca – Vet BM – Ambulanta za male živali, Cesta prvih borcev 20, Brežice in Veterinarska bolnica  Brežice, Prešernova cesta 17A, Brežice bosta ukrep izvajala vsak delovnik, podrobnejše informacije pa so na voljo na spletnih straneh ambulant http://www.vet-bm.si in http://www.veterinarskabolnica.si.

MOKRONOG

Občina Mokronog-Trebelno se srečuje z vse večjo problematiko zapuščenih in prostostoječih živali, zato obvešča občane, da je zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk prebivalcev občine Mokronog-Trebelno.

Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo od 12. 02. 2021 do porabe sredstevpri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev:

 Veterinarska ambulanta REP, Iztok Rep s.p., Pod Gradom 17, Mokronog.

Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev za največ eno (1) žival.

LAŠKO

muce 21

SEVNICA

Občina Sevnica skladno z zakonom o zaščiti živali del proračunskih sredstev namenja skrbi za zapuščene živali, in sicer preko pogodbe z Veterinarsko postajo Sevnica o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. Občina Sevnica že vrsto let zapored sofinancira ukrep sterilizacije lastniških mačk, odslej tudi kastracije.

Cena sterilizacije je 69,78 evrov, pri čemer Občina Sevnica sofinancira 25 evrov, Veterinarska postaja Sevnica 13 evrov, soudeležba lastnika pa je 31,78 evrov. Cena kastracije pa znaša 51,64 evrov, od tega Občina Sevnica sofinancira 18,59 evrov, Veterinarska postaja Sevnica 9,29 evrov, lastnik pa 23,76 evrov

STRAŽA

Več si preberite s klikom na link: http://www.obcina-straza.si/wp-content/uploads/2021/02/Javni-rzpis-za-sofinaciranje-sterilizacije-in-kastracije-lastni%C5%A1kih-ma%C4%8Dk-2021.pdf

LOŠKA DOLINA

Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo od 01.02.2021 do 30.10.2021 oziroma do porabe sredstev pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev:

Veterinarska postaja Cerknica d.o.o., Gerbičeva 39, 1380 Cerknica, tel. št. : 041 621 258.

ČRNOMELJ
KRŠKO

Občina Krško je v teh dneh objavila javni razpis za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških psov in mačk za letošnje leto. Na voljo je skupno osem tisoč evrov, sofinanciranje na posamezno žival pa znaša 30 evrov bruto cene storitve na mačko in 50 evrov bruto za psa.

Za sofinanciranje lahko zaprosijo lastniki psov in mačk s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju občine Krško, ki imajo do pet odraslih živali na stanovanje oz. hišno številko, in sicer za sterilizacijo ali kastracijo živali, opravljeno v obdobju od 1. januarja 2021 dalje do porabe sredstev. 

Želite deliti seznam na svojo spletno stran? Potem ne pozabite navesti vira, od koder ste povzeli seznam 🙂

Povzeto po:

0 število delitev

Dodaj odgovor