Tudi v letu 2023 nekateri kraji nadaljujejo s cenejšimi posegi sterilizacij in kastracij. Sproti bomo dopolnjevali seznam krajev, ki ponujajo ugodnejše posege. Če vašega kraja ni na seznamu, kontaktirajte najbližjo veterinarsko ambulanto, ker imajo pogosto tudi sami cenejše posege, brez subvencij od občine.

KOČEVJE

Posamezni lastnik oziroma gospodinjstvo lahko v letu 2023 uveljavlja subvencijo v višini 50 % nastalih stroškov veterinarske storitve kastracije ali sterilizacije za mačke in 30% za pse, in sicer za največ dve živali.OBRAZEC-VLOGA-word-za-izpolnjevanjePrenos

Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo stalno prebivališče na območju občine Kočevje;
 • so lastniki mačk/e ali psa/ov za katero/e uveljavljajo vlogo in je bila opravljena sterilizacija ali kastracija ter
 • je bila storitev opravljena od dneva objave poziva do 31. 5. 2023, oziroma do porabe sredstev.

Za uveljavitev subvencije je potrebno izpolniti in podpisati vlogo iz priloge, ki je sestavni del tega javnega poziva. Vlogo se odda neposredno pri enem od dveh izvajalcev veterinarskih storitev, na katero se je potrebno predhodno naročiti:

VETERINARSKA POSTAJA KOČEVJE, d.o.o.  

Roška cesta 4, 1330 Kočevje

01 89 31 420

veterina.kocevje@gmail.com

LESDOG VET d.o.o., Veterina za male živali

Cesta v Log 14, 1330 Kočevje

01 89 55 633

sabina.bajc@guest.arnes.si

Vloge za subvencijo je možno oddati od dneva objave tega javnega poziva do 31. 5. 2023 oziroma do porabe sredstev. Obvestilo o porabi sredstev bo občina objavila na spletni strani.

POLZELA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2023. V proračunu za leto 2023 je za javni poziv na voljo 3.000 evrov.

 1. Pogoji za sodelovanje 
 • Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki mačk, ki imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo v Občini Polzela. 
 • Posameznemu gospodinjstvu (lastniku) se sofinancira storitev za dve živali. 
 • Izbrani izvajalec veterinarskih storitev, ki so predmet razpisa, je Savinjska veterinarska postaja, d. o. o., Celjska cesta 3a, 3310 Žalec. 
 1. Način prijave in sodelovanje na javnem pozivu 

Lastnik živali, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem pozivu, izpolni prijavni obrazec in ga preda izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev – Savinjski veterinarski postaji, d.o.o. Obrazec je na voljo na spletni strani Občine Polzela v zavihku Aktualni razpisi in objave. 

Na podlagi izpolnjenega prijavnega obrazca je poseg sterilizacije ali kastracije mačk po tem pozivu sofinanciran v višini 50 % za žival. Dodatno pa je redne cene znižal tudi izvajalec. Lastnik živali bo tako plačal za sterilizacijo mačke 29,28 evra, za kastracijo mačka pa 18,91 evra. 

LAŠKO

muce 22

DOBROVNIK

 • Višina subvencije se določi v višini 30 EUR bruto cene za strošek storitve na mačka in 50
  EUR bruto cene storitve na psa. Pri dodelitvi sredstev sofinanciranja se priznajo stroški
  največ za dve živali na gospodinjstvo v katerem prebiva upravičenec. Sredstva se nakažejo
  na račun izbranega izvajalca veterinarske storitve. Seznam izbranih izvajalcev veterinarskih
  storitev je dosegljiv v sprejemni pisarni Občine Dobrovnik ali na uradni spletni strani
  občine.
 • Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 11. 2023. Z dnem
  porabe sredstev se javni razpis zaključi, kar bo objavljeno na uradni spletni strani občine.
 • Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje
  pogoje:
  • da imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju občine Dobrovnik,
  • da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške živali (v
  nadaljevanju: vloga) in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju do vključno 30. 11.
  2023 oziroma do porabe sredstev.

Vloga s prilogami se lahko odda osebno ali po pošti na naslov: Občina Dobrovnik,
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik, najkasneje do 30. 11. 2023. Dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom se lahko dobi na telefonski številki (02) 5776 880 (Tanja Tkalec) ali po
elektronski pošti: obcina@dobrovnik.si. Vloga je dosegljiva v sprejemni pisarni Občine
Dobrovnik ali na uradni spletni strani občine.

PIVKA

 • Lastnikom živali se sofinancira storitev kastracije v višini 40,00 EUR bruto in 50,00 EUR bruto za sterilizacijo mačke. Pravica do subvencioniranja stroškov se prizna za največ dve mački na leto na gospodinjstvo, v katerem prebiva upravičenec. 
 • Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:-    Imajo stalno prebivališče na območju občine Pivka
 • Sterilizacija ali kastracija je bila opravljena v obdobju od 1.12.2022 do vključno 30.11.2023. 
 •  Vloge za prijavo na razpis so na voljo v sprejemni pisarni Občine Pivka ali na spletni strani občine http: www.pivka.si .  K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali. 
 • Vloge za dodelitev sredstev morajo prispeti na sedež občine Pivka najkasneje do 30.11.2023 do 12:00 ure. Prosilci vložijo prošnje za dodelitev sredstev na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka.

KRŠKO

Prav tako kot prejšnja leta, bo tudi letos Občina Krško sofinancirala kastracije in sterilizacije v obliki subvencije vsem lastnikom psov in mačk s stalnim prebivališčem v občini Krško. Višina subvencije bo znašala 30 eur.

Pogoji za pridobitev subvencije in obrazec za uveljavitev le-te, najdete na spodnji povezavi:

http://krsko.si/3327/javni-razpis-za-sofinanciranje-sterilizacije-in-kastracije-lastniskih-psov-in-mack-v-letu-2017

Do konca meseca marca vam v naši ambulanti ZVC Lipej – Šerbec d.o.o.
Zasebni veterinarski center nudimo 10% popust na sterilizacijo ter kastracijo za eno žival in 20% popust, če pripeljete 2 ali več živali.

CERKNICA

Storitev izvaja Veterinarska postaja Cerknica, Gerbičeva 39, 1380 Cerknica, tel. št.: 041 621 258.

Pred posegom se je v ambulanti potrebno naročiti in imeti ob obisku ambulante s seboj osebni dokument. 

Način prijave oziroma sodelovanja na javnem pozivu:

Lastniki živali, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na tem javnem pozivu, izpolnijo prijavni obrazec, katerega potrjenega s strani Občine Cerknica predajo izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev. Prijavni obrazec je na voljo na spletni strani Občine Cerknica oziroma v sprejemni pisarni Občine Cerknica. 

Na podlagi izpolnjenega oziroma potrjenega obrazca, se storitev sterilizacije oziroma kastracije po tem pozivu, s strani Občine Cerknica sofinancira v višini:

 • 30 EUR bruto cene storitve za posamezno mačko in
 • 50 EUR za bruto cene za posameznega psa

Rok za prijavo:

Akcija sofinanciranja storitev, ki so predmet tega poziva, traja od dneva objave javnega poziva do vključno 30. 10. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije:

Jasna Zalar (01 709 06 34); e-pošta: jasna.zalar@cerknica.si)

Oznake:
0 število delitev
Previous Post

KONČNO BOLJŠA PRIHODNOST ŽIVALI?

Next Post

SE TUDI VI POGOVARJATE Z MAČKO?

Dodaj odgovor