Tudi v letu 2023 nekateri kraji nadaljujejo s cenejšimi posegi sterilizacij in kastracij. Sproti bomo dopolnjevali seznam krajev, ki ponujajo ugodnejše posege. Če vašega kraja ni na seznamu, kontaktirajte najbližjo veterinarsko ambulanto, ker imajo pogosto tudi sami cenejše posege, brez subvencij od občine.

KOČEVJE

Posamezni lastnik oziroma gospodinjstvo lahko v letu 2023 uveljavlja subvencijo v višini 50 % nastalih stroškov veterinarske storitve kastracije ali sterilizacije za mačke in 30% za pse, in sicer za največ dve živali.OBRAZEC-VLOGA-word-za-izpolnjevanjePrenos

Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo stalno prebivališče na območju občine Kočevje;
 • so lastniki mačk/e ali psa/ov za katero/e uveljavljajo vlogo in je bila opravljena sterilizacija ali kastracija ter
 • je bila storitev opravljena od dneva objave poziva do 31. 5. 2023, oziroma do porabe sredstev.

Za uveljavitev subvencije je potrebno izpolniti in podpisati vlogo iz priloge, ki je sestavni del tega javnega poziva. Vlogo se odda neposredno pri enem od dveh izvajalcev veterinarskih storitev, na katero se je potrebno predhodno naročiti:

VETERINARSKA POSTAJA KOČEVJE, d.o.o.  

Roška cesta 4, 1330 Kočevje

01 89 31 420

veterina.kocevje@gmail.com

LESDOG VET d.o.o., Veterina za male živali

Cesta v Log 14, 1330 Kočevje

01 89 55 633

sabina.bajc@guest.arnes.si

Vloge za subvencijo je možno oddati od dneva objave tega javnega poziva do 31. 5. 2023 oziroma do porabe sredstev. Obvestilo o porabi sredstev bo občina objavila na spletni strani.

POLZELA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2023. V proračunu za leto 2023 je za javni poziv na voljo 3.000 evrov.

 1. Pogoji za sodelovanje 
 • Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki mačk, ki imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo v Občini Polzela. 
 • Posameznemu gospodinjstvu (lastniku) se sofinancira storitev za dve živali. 
 • Izbrani izvajalec veterinarskih storitev, ki so predmet razpisa, je Savinjska veterinarska postaja, d. o. o., Celjska cesta 3a, 3310 Žalec. 
 1. Način prijave in sodelovanje na javnem pozivu 

Lastnik živali, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem pozivu, izpolni prijavni obrazec in ga preda izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev – Savinjski veterinarski postaji, d.o.o. Obrazec je na voljo na spletni strani Občine Polzela v zavihku Aktualni razpisi in objave. 

Na podlagi izpolnjenega prijavnega obrazca je poseg sterilizacije ali kastracije mačk po tem pozivu sofinanciran v višini 50 % za žival. Dodatno pa je redne cene znižal tudi izvajalec. Lastnik živali bo tako plačal za sterilizacijo mačke 29,28 evra, za kastracijo mačka pa 18,91 evra. 

LAŠKO

muce 22

DOBROVNIK

 • Višina subvencije se določi v višini 30 EUR bruto cene za strošek storitve na mačka in 50
  EUR bruto cene storitve na psa. Pri dodelitvi sredstev sofinanciranja se priznajo stroški
  največ za dve živali na gospodinjstvo v katerem prebiva upravičenec. Sredstva se nakažejo
  na račun izbranega izvajalca veterinarske storitve. Seznam izbranih izvajalcev veterinarskih
  storitev je dosegljiv v sprejemni pisarni Občine Dobrovnik ali na uradni spletni strani
  občine.
 • Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 11. 2023. Z dnem
  porabe sredstev se javni razpis zaključi, kar bo objavljeno na uradni spletni strani občine.
 • Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk, ki izpolnjujejo naslednje
  pogoje:
  • da imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju občine Dobrovnik,
  • da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške živali (v
  nadaljevanju: vloga) in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju do vključno 30. 11.
  2023 oziroma do porabe sredstev.

Vloga s prilogami se lahko odda osebno ali po pošti na naslov: Občina Dobrovnik,
Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik, najkasneje do 30. 11. 2023. Dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom se lahko dobi na telefonski številki (02) 5776 880 (Tanja Tkalec) ali po
elektronski pošti: obcina@dobrovnik.si. Vloga je dosegljiva v sprejemni pisarni Občine
Dobrovnik ali na uradni spletni strani občine.

PIVKA

 • Lastnikom živali se sofinancira storitev kastracije v višini 40,00 EUR bruto in 50,00 EUR bruto za sterilizacijo mačke. Pravica do subvencioniranja stroškov se prizna za največ dve mački na leto na gospodinjstvo, v katerem prebiva upravičenec. 
 • Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:-    Imajo stalno prebivališče na območju občine Pivka
 • Sterilizacija ali kastracija je bila opravljena v obdobju od 1.12.2022 do vključno 30.11.2023. 
 •  Vloge za prijavo na razpis so na voljo v sprejemni pisarni Občine Pivka ali na spletni strani občine http: www.pivka.si .  K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali. 
 • Vloge za dodelitev sredstev morajo prispeti na sedež občine Pivka najkasneje do 30.11.2023 do 12:00 ure. Prosilci vložijo prošnje za dodelitev sredstev na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka.

KRŠKO

Prav tako kot prejšnja leta, bo tudi letos Občina Krško sofinancirala kastracije in sterilizacije v obliki subvencije vsem lastnikom psov in mačk s stalnim prebivališčem v občini Krško. Višina subvencije bo znašala 30 eur.

Pogoji za pridobitev subvencije in obrazec za uveljavitev le-te, najdete na spodnji povezavi:

http://krsko.si/3327/javni-razpis-za-sofinanciranje-sterilizacije-in-kastracije-lastniskih-psov-in-mack-v-letu-2017

Do konca meseca marca vam v naši ambulanti ZVC Lipej – Šerbec d.o.o.
Zasebni veterinarski center nudimo 10% popust na sterilizacijo ter kastracijo za eno žival in 20% popust, če pripeljete 2 ali več živali.

CERKNICA

Storitev izvaja Veterinarska postaja Cerknica, Gerbičeva 39, 1380 Cerknica, tel. št.: 041 621 258.

Pred posegom se je v ambulanti potrebno naročiti in imeti ob obisku ambulante s seboj osebni dokument. 

Način prijave oziroma sodelovanja na javnem pozivu:

Lastniki živali, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje na tem javnem pozivu, izpolnijo prijavni obrazec, katerega potrjenega s strani Občine Cerknica predajo izbranemu izvajalcu veterinarskih storitev. Prijavni obrazec je na voljo na spletni strani Občine Cerknica oziroma v sprejemni pisarni Občine Cerknica. 

Na podlagi izpolnjenega oziroma potrjenega obrazca, se storitev sterilizacije oziroma kastracije po tem pozivu, s strani Občine Cerknica sofinancira v višini:

 • 30 EUR bruto cene storitve za posamezno mačko in
 • 50 EUR za bruto cene za posameznega psa

Rok za prijavo:

Akcija sofinanciranja storitev, ki so predmet tega poziva, traja od dneva objave javnega poziva do vključno 30. 10. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije:

Jasna Zalar (01 709 06 34); e-pošta: jasna.zalar@cerknica.si)

ŽUŽEMBERK

Poseg sterilizacije ali kastracije je sofinanciran s strani Občine Žužemberk, in sicer občina sofinancira za kastracijo 30,00 EUR in sterilizacijo 35,00 EUR. Lastnik bo tako plačal le 24,90 EUR za kastracijo mačka in 34,50 EUR za sterilizacijo mačke. Skupni znesek razpisanih sredstev je 3.000,00 EUR, akcija pa je odprta do porabe sredstev.

Več info: https://www.zuzemberk.si/obvestila/sofinanciranje-kastracij-in-sterilizacij-lastniskih-mack-in-mackov-2023/

KOZJE

 1. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

            – imajo stalno prebivališče na območju Občine Kozje,

            – sterilizacija ali kastracija je bila opravljena v obdobju od 29. 10. 2022  do   vključno 30. 

             10. 2023 oz. do porabe sredstev. 

 1. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 11031 – Sofinanciranje kastracij in 

      sterilizacij živali v višini 2.000 €.

 1. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije živali največ do višine  50 % cene storitve vključno z DDV, vendar ne več kot 20 EUR za kastracijo mačka in 35 EUR za sterilizacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh lastniških živalih na gospodinjstvo. 

6. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 10. 2023.

7. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Sterilizacija in 

kastracija lastniških mačk 2023« na naslov: OBČINA KOZJE, KOZJE 37, 3260 KOZJE

MIRNA

MOKRONOG – TREBELNO

Občina Mokronog-Trebelno obvešča občane, da je zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk prebivalcev občine Mokronog-Trebelno.  Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo od objave poziva do porabe sredstev oz. do 30.04.2023, pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev. t..

 • Veterinarska ambulanta REP, Iztok Rep s.p., Pod Gradom 17, Mokronog.

 Za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk morajo lastniki izpolnjevati naslednji pogoj:- imajo stalno bivališče in tudi dejansko živijo v Občini Mokronog-Trebelno. 

IG

ROGAŠKA SLATINA

Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije živali največ do višine  50 % cene storitve vključno z DDV, vendar ne več kot 20 EUR za kastracijo mačka in 35 EUR za sterilizacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh lastniških živalih na gospodinjstvo. 

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče na območju občine Rogaška Slatina,

– sterilizacija ali kastracija je bila opravljena v obdobju od vključno 29. 10. 2022 do vključno 30. 10. 2023 oz. do porabe sredstev.

RIBNICA

Občanke in občane obveščamo, da Občina Ribnica tudi v letu 2023 sofinancira sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk ter psov. S tem želi Občina Ribnica še naprej zmanjševati število zapuščenih živali.

Občani lahko do konca novembra 2023 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev za svoje mačke in pse izkoristijo cenovno nekoliko ugodnejše pogoje teh posegov.

Izvajalec navedenih veterinarskih storitev, ki so predmet sofinanciranja, je Veterinarska postaja Ribnica d.o.o.

CERKNICA

Občina Cerknica od leta 2021 izvaja preventivno akcijo sofinanciranja sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov. Problematika nekontroliranega razmnoževanja in s tem zapuščenih živali na našem območju še vedno obstaja, zato se je Občina Cerknica tudi letos odločila za izvedbo akcije. Ukrep sterilizacije oziroma kastracije mačk in psov je bistvenega pomena za omejevanje nekontroliranega razmnoževanja živali in dolgoročno izboljša zdravje in kakovost življenja živali kot tudi ljudi.

Več info na https://www.cerknica.si/razpis/718317

ŠMARJEŠKE TOPLICE

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

–        imajo prijavljeno stalno bivališče in dejansko živijo na območju občine Šmarješke Toplice,

–     so lastniki ene ali več mačk – sofinancira se storitev posega največ dveh (2) živali na stanovanje oziroma hišno številko (gospodinjstvo),

– podajo popolno vlogo za sofinanciranje stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od 1. 1. 2023 do vključno 30. 11. 2023 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

AJDOVŠČINA

Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije živali največ do višine 50% cene storitve vključno z DDV, vendar ne več kot 18,50 EUR za kastracijo mačka in 27,50 EUR za sterilizacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh živalih.

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

–          imajo stalno prebivališče na območju občine Ajdovščina,

– sterilizacija ali kastracija je bila opravljena v obdobju od vključno 15. 11. 2022 do vključno 15. 11. 2023.

ŽALEC

Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2023 v obdobju začasnega financiranja občine Žalec (januar – marec 2023).

Lastnik živali, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje na javnem pozivu, izpolni vlogo in jo posreduje na Občino Žalec- glavna.pisarna@zalec.si; v pregled in potrditev najkasneje do 28.02.2023.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Marjano Kopitar, tel. številka 03 713 64 56 v času uradnih ur Občinske uprave.

POMURJE, MOŠKANJCI, ORMOŽ

Več info na povezavi https://www.gor-radgona.si/mma/dzz_pomurjaakcija20230203pomlad_2023_akcija_letakpdf/2023020209262323/?m=1675326383

LOŠKA DOLINA

Občina Loška dolina bo tudi letos zagotovila sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov prebivalcev občine Loška dolina.

Sterilizacija in kastracija mačk in psov je bistvenega pomena za omejevanje nekontroliranega razmnoževanja in rojevanja novih mladičev.  Na ta način se preprečujejo izbruhi različnih bolezni, ki so lahko škodljive tako živalim kot tudi človeku. Sterilizacija in kastracija dolgoročno izboljšata zdravje in kakovost življenja živali.

Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov izkoristijo od 01.02.2023 do 30.10.2023 oziroma do porabe sredstev pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev:

Veterinarska postaja Cerknica d.o.o., Gerbičeva 39, 1380 Cerknica, tel. št. : 041 621 258.

Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev  največ pet (5) mačk in največ dva (2) psa.

VETERINA MAČJA HIŠA

Ker želimo vzpodbuditi sterilizacijo in kastracijo mačk, v Veterini MH v Ljubljani oba posega opravljamo po najugodnejših cenah. Za sterilizacijo mačke boste plačali le 48 € (z istočasnim čipiranjem 54 €), za kastracijo mačka pa le 36 € (z istočasnim čipiranjem 42 €).

Oznake:
0 število delitev
Previous Post

KONČNO BOLJŠA PRIHODNOST ŽIVALI?

Next Post

SE TUDI VI POGOVARJATE Z MAČKO?

Dodaj odgovor